بیمه های طرف قرارداد بیمارستان افشار عبارتند از :

بیمه سلامت ( خدمات درمانی)

بیمه تامین اجتماعی

و سایر بیمه های طرف قرارداد که لیست کامل آن بزودی در این صفحه درج می گردد.