در تصویر زیر فرآیند پذیرش بیماران در بیمارستان افشار به نمایش درآمده است:

 

 فرآیند پذیرش و ترخیص بیماران در بیمارستان افشار یزد