›            بررسي تمامي پرونده هاي مربوط به مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه

›            پيشگيري از خطاهاي احتمالي دخيل در مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه

›            برنامه ريزي براي انجام مداخلات پيشگيرانه مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه

›            بررسي و پيشگيري از عوارض مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه

ارسال گزارش این کمیته به کمیته مرگ و میر بیمارستان

این کمیته باید ماه یکبار  برگزار گردد.