›            همه عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده هاي خوني، ثبت شده و به كميته طب انتقال خون بيمارستاني گزارش شود.

›            ترویج برنامه کار و چگونگی اجرای دستورالعمل های مربوطه که توسط سازمان انتقال خون در اختیار واحد درمانی قرار می گیرد.

›            بررسی و ارزیابی موارد تزریق خون در بیمارستان از نظر علت مصرف، مقدار و نتیجه و توصیه های لازم به پزشکان در مواردیکه انتقال خون الزامی نبوده است.

›            تشکیل جلسات علمی به منظور آموزش کارکنان مرتبط  بیمارستان در مورد طب انتقال خون.

›            رسیدگی به مواردیکه عارضه ای در اثر تزریق خون به وجود آمده و اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از تکرار آن به کمک سازمان انتقال خون.

›            نظارت برنحوه حمل ونقل ، نگهداری ، خون وفرآورده خونی

›            نظارت بر گرم وذوب نمودن و تزریق خون وفرآورده خونی

›            اجراي دستورالعملهاي طب انتقال خون در اعتبار بخشي

›            بررسي عوارض ناخواسته انتقال خون و فراورده هاي خوني در بيمارستان

›            تصويب و اجراي مداخلات كاهش دهنده عوارض انتقال خون

ارتقاي سطح دانش و آگاهي پرسنل بخش در زمينه طب انتقال خون

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.