·        به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روشهای کنترل عفونت،  حداقل هر دو سال یکبار (این بازنگری بر اساس متون حرفه ای رایج، صورت می گیرد).

·        ›جمع آوری منظم و تحلیل  داده های نظام مراقبت عفونتهای کسب شده از بیمارستان و اثربخشی برنامه›

·        نظارت بر اجرای  خط مشی ها و روشها تأیید شده در کمیته در تمامی بخشها / واحد های مربوطه›

·        نظارت بر انتقال نتايج اطلاعات عفونت هاي بيمارستانی به مديران ارشد بخش ها / واحدها ي مربوطه›

·        گزارش عفونت هاي بيمارستاني به سازمان هاي سلامت و بهداشت عمومي خارج از بیمارستان (در چارچوب قوانين و مقررات)›

·        گزارش بیماریهای واگیر، غير واگير و موارد جديد، مطابق دستورالعمل وزارت متبوع›            

·        نظارت بر استریل صحیح و آماده سازی پکها توسط واحد استریل مرکزی›            

·        نظارت بر امحاء و دفع صحیح البسه و وسایل آلوده بیماران›            

·        نظارت انجام کشتهای دوره های از محیط های درمانی البسه و وسایل بیماران و ...›            

·        نظارت بر نحوه مراقبتهای پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی›            

·        نظارت بر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی جهت شستشو›            

·        تشخیص وضعیت عفونتهای بیمارستانی بررسی مستمر میکروارگانیسم های موجود  و بررسی حساسیت و مقاومت این ارگانیسم ها در مقابل داروهای آنتی میکروبیال و ایجاد تدابیرلازم ›            

·        آموزش کارکنان درحیطه کنترل عفونت بیمارستانی›            

·        نظارت بر نحوه جداسازی زباله های بیمارستانی به ویژه زباله های عفونی›            

·        نظارت براجراي دستورالعملهاي كنترل عفونت در اعتبار بخشي›            

·        پايش و كنترل انجام صحيح ضد عفوني محيط هاي بيمارستاني وروش هاي صحيح استريليزاسيون در بيمارستان›            

·        نظارت بر احرای صحیح  مقابله با موارد نیدل استیک