›            هماهنگي و بسترسازي مناسب براي اجراي ترياژ بيمارستاني

›            پيش بيني فضاي فيزيكي و تجهيزات مناسب براي اجراي ترياژ و پيگيري جهت آماده­سازي آن

›            تعيين پرستاران مناسب جهت بكارگيري در ترياژ

›            هماهنگي جهت انجام آموزش پرستاران ترياژ

›            نظارت بر نحوه‌ي آموزش پرستاران از طريق آزمون هاي استاندارد و اخذ گزارشات

›            تعيين نحوه ثبت اطلاعات توسط پرستار ترياژ و مشخص كردن فرم ترياژ بيمارستان

›            هماهنگي و نظارت كامل بر نحوه اجراي ترياژ از طريق ارزيابي منظم

›            تشكيل جلسات ماهانه كارگروه ترياژ و ارائه گزارش عملكرد حداقل هر 3 ماه به كارگروه ترياژ دانشگاه مربوطه

›            بررسي موارد خاص و موانع اجراي ترياژ و ارائه راهكار با هماهنگي كارگروه ترياژ دانشگاه

هماهنگي با معاونت درمان جهت آموزش پرسنل منتخب ترياژ

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.