›            بحث و بررسی لیست پیشنهادی مداخله ها مرگ پریناتال، استخراج شده از نتایج بررسی و جدول نرخ مرگ برحسب وزن و علل مرگ

›            مصوب کردن مداخله ها براساس اطلاعات بدست امده در بیمارستان

›            تعیین بخش یا سطح مداخله کننده و سقف زمانی برای اجرای مداخله

›            ابلاغ اجرای مداخله به سطح تعیین شده

›            تعیین مسئولین اجرای پایش و ارزیابی بر چگونگی اجرای مداخله های تصویب شده در بیمارستان

›            ارائه پیشنهاد به کمیته شهرستانی کاهش مرگ و میر برای اجرای مداخله ها تصویب شده در سطح شهرستان