·        تدوین فارماکوپه بیمارستانی و به روز رسانی آن›            

·        تدوین لیستی از داروهای خود به خود متوقف شونده، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود (Automatic stop orders).›            

·        تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع (مثلا آنتی بیوتیکها)›            

·        تنظيم و پايش خط مشي بيمارستان در استفاده  صحیح از داروها›            

·        تدوین خط مشی ها وروشهایی برای کاهش اشتباهات تجویزی داروها و عوارض جانبی ناخواسته آنها(اشتباهات داروئی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار)›            

·        طراحی و اجرای مداخلات و اقدامات اصلاحی به منظور رفع مشکلات و اشتباهات دارویی گزارش شده›            

·        تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هریک از بخش ها موجود باشند›            

·        .تهیه فهرستی از داروهای خطرناک یا داروهای با احتمال خطر بالا›            

·        تدوین فرایندی برای تعیین، تصویب و تهیه داروهائی که جزو فارماکوپه بیمارستانی نیستند (مثلاً در مواردی که بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد)›            

·        نظارت بر تجویز داروهای غیر مجاز و ممنوع دربیمارستان›            

·        نظارت بر موارد تجویز غیر منطقی ترکیبات داروئی›            

·        نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر در بیمارستان›            

·        برنامه ریزی و پایش تکمیل فرمهای تلفیق داروئی در بخشهای بستری›            

·        نظارت بر عوارض داروها و سرمها و فرآورده های خونی وتدوین راهکارهای اصلاحی وپیشگیرانه وبازخوراند به معاونت غذا وداروی دانشگاه ›            

·        پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی›            

·        نظارت برنحوه استفاده ونگهداری تجهیزات پزشکی وکالیبراسیون  تجهیزات ›            

·        اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمانی›            

·        گردآوری نظرات وپیشنهادات ومشکلات وخواسته های واحدهای درمانی وطرح وتصمیم گیری درکمیته 

·        بررسی استفاده نا مناسب یا بیش از حد از وسایل ، اشیاء یک بار مصرف ، دارو ها و ارائه راه حل های مناسب برای کنترل این امر›           

·         آموزش نحوه كاربرد و استفاده صحيح و ايمني و نگهداري تجهيزات پزشكي و بيمارستاني

·        ›            بررسي و مطالعه در مورد ميزان نياز به انواع مواد غذايي (اعم از غذاهاي رژيمي و ساير غذاها) از نظر كمي و كيفي، در سطح بيمارستان›            

·        تهيه برنامه منسجم براي تهيه مواد اوليه غذايي يا غذاهاي آماده از منابع استاندارد و با تضمين كيفيت، در چارچوب بودجه و ساير مقررات بيمارستاني›            

·        نظارت مستمر بر نحوه تهيه، آماده سازي، طبخ، نگهداري، انتقال و توزيع و پذيرايي مواد غذايي وكنترل كيفي غذادر بيمارستان›            

·        كمك به تهيه برنامه غذايي روزانه بيماران، بويژه بيماران مصرف كننده غذاهاي رژيمي، بصورتي كه كالري روزانه مورد نياز به بهترين وجه تأمين گردد.›            

·        اعمال تنوع غذايي بر حسب فصول سال.›            

·        نظارت بر تهيه و استفاده صحيح و به جا از مواد و پودرهاي Enteral feedingو سرمهاي مورد نياز جهت تغذيه وريدي، به منظور استفاده در بيماراني كه امكان استفاده از تغذيه عادي ندارند.›            

·        ارزيابي رضايت بيماران از كيفيت غذاآموزش تغذیه سالم به کلیه پرسنل بیمارستان›            

·        پيشنهاد در جهت تهيه غذاي سالم و مناسب براي پرسنل›           

·         نظارت بر تهیه برنامه غذایی روزانه بیماران وغذای رژیمی بیماران خاص وتغذیه وریدی بیماران›            

·        تهيه گزارش ساليانه از وضعيت امور تغذيه در بيمارستان.›            

·        انجام مشاوره تغذیه جهت بیماران بستری وارائه پیشنهادات به مسئول بخش وپزشک معالج›             

·        انجام ارزیابی بیماران بستری مطابق با فرمهای استاندارد و انجام پیگیریهای لازم بر اساس بخشنامه شماره 2050 مورخ 10/1/92

این کمیته باید هر 3ماه  یکبار برگزار گردد.