·        تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای›            

·        تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات شناسایی شده یا پیش بینی شده در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای›            

·        نظارت برنحوه کار کارکنان درزمینه ایمنی وبهداشت حرفه ای›            

·        تهیه دستورالعمل های لازم برای انجام کار مطمئن , سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی در محیط کار›            

·        تشویق کارکنانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند .›            

·        پیگیری ارسال صورتجلسات کمیته و همچنین فرمها ی مربوط به حوادث وبیماریها ی ناشی از کار به ارگان های ذیربط›            

·        اعلام موارد مشکوک به بیماریهای شغلی و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارکنانیکه به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای شغلی مبتلا شده و یا در معرض ابتلاء به آنها قرار دارند ( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار )›            

·        نظارت بر کمیت و کیفیت ابزار کار , وسایل حفاظتی در محیط کار و  حسن استفاده از آن›            

·        ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی ازکار و تجزیه و تحلیل یافته ها .›            

·        نظارت بر نصب پوستر های آموزشی بهداشی و حفاظتی در محیط کار›            

·        شناسائی کانونهای ایجاد خطرات حفاظتی و بهداشتی در بیمارستان.›            

·        تعیین خط مشی و روش منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی بر حسب شرایط اختصاصی هر بیمارستان جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهای شغلی .›            

·        تهیه و تصویب برنامه ها و دستورالعمل های حفاظتی در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزکی , مکانیکی , شیمیایی , ارگونومیکی , بیولوژیکی و روانی در محیط بیمارستان.›            

·        تهیه و نتظیم شناسنامه شغلی بیمارستان مطابق فرم مربوطه و انجام معاینات سلامت شغلی ( معاینات قبل از استخدام در بدو شروع بکار- دوره ای حداقل سالی یکبار ) برای کلیه شاغلین که در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند . بر اساس ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط مراکز مجاز.›            

·        تدوین رویه اجرایی تهیه , تحویل , آموزش و نظارت بر وسایل حفاظت فردی و استقرار و بروز نگهداشتن آن .›            

·        تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار سپس انجام شناسایی خطرات , ارزیابی و کنترل ریسک .›            

·        تهیه و ترجمه MSDS تمامی ترکیبات و موادشیمیایی موجود در بیمارستان و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار , آموزش و ابلاغ آن به کار کنان مربوطه .›            

·        تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار .›            

·        همکاری در بر نامه ریزی , اجرا و نظارت بر بهداشت پرتو ها در بیمارستان مطابق قانون و آئین نامه های مربوطه

·        اجراي استانداردهاي ايمني،آتش نشاني و بهداشت حرفه اي در اعتبار بخشي

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.