·        برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاههای 20 ساعته با صدور گواهی›            

·        تشکیل دوره های بازآموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدیدالورود›            

·        شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارهای برگزارشده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری›            

·        نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل های مراقبتهای مادر و کودک و آموزش مادران›            

·        اجرای اقدامات دهگانه دوستدار کودک ومادر توسط یکی از اعضای کمیته در تمام نوبت ها: در اتاق زایمان، بخش پس از زایمان، بخش مراقبت ویژه، کلینیک مراقبتهای دوران  بارداری و مشاوره شیردهی، داروخانه›            

·        فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادرانی که شیرخوارانشان در بخش بستری هستند.›            

·        نظارت بر ترخیص همزمان مادران و شیرخواران›            

·        نظارت بر اجرای قانون شیرمادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیرمادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیرمصنوعی و شیشه و گول زنک›            

·        اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان، پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص، حفظ مستندات در زونکن مخصوص برنامه شیرمادر و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان›            

·        تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آنها

 

 

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.