·        تایید فرمهای بیمارستانی طراحی شده توسط واحد ها و بخش ها (علاوه بر 18 برگ اصلی پرونده) ›             

·        نظارت بر ثبت اطلاعات در ساما ه های اطلاعاتی موجود از قبیل سپاس ، سجاد و...›            

·        .هماهنگی و پیگیری رفع نقایص اعلام شده از واحدهای مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در خصوص اجرای استانداردهای اعتباربخشی مربوطه در کل بیمارستان›            

·        بررسی و ارزشیابی کیفیت مدارک پزشکی بیماران از لحاظ کامل و معتبر بودن›            

·        بررسی مدارک پزشکی بیمارانیکه به صورت قانونی مدعی خسارت شده اند›            

·        بررسی روند پذیرش ، بستری ، تشخیص ، درمان و ترخیص بیمار و در صورت لزوم اصلاح آن›            

·        تهیه گزارش از پرونده های ناقص (پرونده نویسی ونحوه نگارش داده های پزشکی ودرمانی بیماران ) وبازخوراند آن به صاحبان فرایند›            

·        ارزشیابی سیستم کدگذاری پرونده ها›            

·        بررسی ثبت ودریافت داده ها دربرنامه نرم افزار اطلاعات بخش ها›            

·        مشارکت وهمکاری در امور پژوهشی›            

·        اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان وکادردرمانی›            

·        اجراي استانداردهاي مدارك پزشكي در اعتباربخشي›            

·        اجراي استانداردهاي فناوري اطلاعات در اعتباربخشي›            

·        برنامه ریزی و پیگیری کاهش کسورات بیمه ای›            

·        پايش نظام بايگاني منطبق بر ضوابط در مدارك پزشكي›            

·        پايش اجراي نظام پرونده نويسي صحيح و علمي ودر دسترس بودن گزارشات منظم ماهيانه از عملكرد بيمارستان›            

·        تهيه گزارشات ادواري وگزارشات تنظيم شده ساليانه

·        تهيه گزارشات منظم ماهيانه از فعاليت بخشها به تفكيك

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.