·        نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان›            

·        نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان›            

·        نظارت بر ضدعفونی صحیح محیط بیمارستان طبق استانداردهای ملی و بین المللی›            

·        نظارت بر امحاء و دفع صحیح البسه و وسایل آلوده بیماران›            

·        نظارت بر نحوه جداسازی و دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی به ویژه زباله های عفونی›            

·        آموزش بهداشت و  اموزش نحوه دفع بهداشتی زباله ها به پرسنل›            

·        نظارت بر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی جهت شستشو›            

·        نظارت برنحوه استفاده صحیح وبه مقدار مجاز از مواد مجاز ضد عفونی کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه آموزش های لازم به آنها›            

·        آموزش کارکنان درحیطه بهداشت محیط›            

·        نظارت برتعویض یه موقع وسایل پخت ، ظروف مستعمل وغیربهداشتی›            

·        اجراي دستورالعملهاي بهداشت محيط در اعتبار بخشي›            

·        انجام واكسيناسيونهاي ضروري براي كليه پرسنل›            

·        نظارت بر اجراي دقيق مقررات مربوط به نگهداري، شستشو، ذخيره سازي و توزيع صحيح و بهداشتي پارچه، ملحفه، البسه، گان، شان و ...›            

·        تهيه و كنترل شناسنامه بهداشتي مشتمل بر گواهي صحت مزاج و عدم ابتلا به بيماريهاي واگيردار و مسري، براي كليه مأمورين امور تغذيه بيمارستان و انجام ادواري آزمايشات ضروري براي تأييد سلامت ايشان.›            

·        نظارت بر برنامه های سم پاشی و ریشه کنی جانوران موذی›            

·        آموزش پرسنل بخش بخش تغذيه به منظور مراعات موازين بهداشت فردي، بهداشت محيط، مقررات غذايي و دستورالعمل بهداشت كار در آشپزخانه و ساير اماكن بيمارستان

·        نظارت بر حمل بهداشتي مواد غذايي و نگهداري اين مواد با شيوه هاي بهداشتي در محلها و درجه حرارت مطمئن.

 

 

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.