›            بررسی منظم همه موارد مرگ و میر( به ويژه موارد مرگ و مير غير منتظره)

›            بررسی دوره ای عوارض

›            پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی

›            تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال بطور محرمانه به دانشگاه

›            برخورد با مواردیکه قصور به وجود آمده است

›            بررسی علل مرگ ومیر در بیمارستان

›            اتخاذ تدابیری به منظور کاهش عوارض و مرگ و میر در بیمارستان

›            برگزاری کنفرانسهای آموزشی مرتبط با بیماریهای سرطان ، مورتالیته وموربیدیتی و مرتبط با موضوعات کمیته در بیمارستان

›            کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

›            گزارش موارد بیماری سرطان و کلیه بیماریهایی که باید گزارش شوند

›            بررسی نتایج نهایی اعمال جراحی و سایر بیماریهایی که با نمونه برداری بافتی به تشخیص قطعی منتهی می شوند

›            هدایت فعالیتهای درمانی و به ویژه اعمال جراحی از نظر انطباق با اندیکاسیون صحیح

›            بررسی علل اصلی منتهی به مرگ و میر به ویژه در مواردیکه علت مرگ روشن نمی باشد و یا دلایل قانونی اقتضاء می نماید

پیگیری و بررسی
گزارش نمونه هاي بيوپسي. اتوپسي ونكروپسي

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.