·        بررسی و تعیین بحران ها و بلايای محتمل در منطقه›            

·        تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلايا›            

·        تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشين هاي تعيين شده›            

·        نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران

·        فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران›            

·        نظارت بر برگزاری  مانورهای فرضی، مانور آتش نشاني و تخليه›           

·        نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسؤوليتها در برنامه مربوطه›            

·    نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد امداد درمانی درمان و بازتوانی بیماران سوانح و فوریت ها›            

·        تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریت های پزشکی›            

·    بررسی فضاهای اطراف بیمارستان جهت استفاده امداد درمانی و درمان در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه›            

·        تعیین شرح وظایف اعضای کمیته سوانح و حوادث و کارکنان مرکز درمانی در مدیریت بحران›            

·    تجهیز بیمارستان وواحدها و بخش های مربوط به حوادث و سوانح براساس ضوابط اعلام شده در حد اعلای آمادگی مستمر و مشارکت فعال و موثر و همه جانبه در این امور

·        تهیه الگوریتم جانشین مسئولین واحد های مختلف بیمارستان در حوادث غیر مترقبه›            

·        تشکیل تیم های امداد رسانی و آموزشهای لازم در مواجهه با حوادث غیر مترقبه

·    برنامه ریزی برای ایجاد یک سیستم ارتباطی کار آمد درون بیمارستانی که ترجیحا قابلیت ارتباط با مسئولین محلی و ستاد استان را دارا باشد›            

·        بررسی استحکام ساختمانی و پیگیری در خصوص افزایش ضریب ایمنی در مقابل حوادث غیر مترقبه›            

·    نظارت بر اجرای دقیق کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حوادث و سوانح و فوریتها مانند سوختگیها ، حوادث غیر مترقبه ، مسمومیتها ، حوادث شیمیایی ، طب رزمی وامثا لهم  در حدود مشارکت فعال و موثر و همه جانبه بیمارستان در این قبیل موارد›            

·        نظارت بر تجهيزات مورد نياز وآموزش پرسنل در جهت انجام صحيح CPR›            

·        نظارت بر مشكلات اورژانسها›            

·        نظارت برانجام ترياژو شاخصهاي كيفي اورژانسها

 

 

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.