هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت

اطمینان از عملکرد کارکنان و پزشکان منطبق بر برنامه تحول نظام سلامت شامل :

1-     عدم دریافت وجه خارج از تعرفه از بیماران و همراهان

2-     ارائه خدمات درمانی منطبق بر شأن و منزلت انسانی

3-       عدم تحمیل هزینه نابجا بر بیماران 

4-     - اطمینان از عدم ارجاع بیمار خارج از زنجیره ارجاع جهت دریافت خدمات درمانی ، تشخیصی ، دارویی و...

› ارائه رهيافت هاي لازم در زمينه استفاده مطلوب از يافته هاي علوم تجربي و امكانات تشخيصي درماني منطبق بر موازين شرع مقدس

زمینه سازی اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین بیمارستان ترویج فضایل اخلاقی

›مطلع ساختن پرسنل بنحو مقتضی  از تصمیمات غیر محرمانه وارشادات کمیته

›مراعات شئون افراد در ابلاغ تصمیمات و تذکرات و ارشادات

›ترویج جنبه های تشویقی و مکارم اخلاقی بعنوان الگو

›تعیین خط مشی بیمارستان برای پاسداری از ارزشهای متعالی

›طراحی برنامه های مدون برای تحقق اهداف ارزشی در بیمارستان

›در نظر گرفتن محلی جهت برگزاری مراسم عبادی و مذهبی کارکنان ونظارت برآن

›نظارت بر رعایت موازین شرعی از جانب کارکنان بیماران و همراهانشان

›نظارت بر فراهم نمودن تسهیلات احکام شرعی

›نظارت بر اجراي آيين نامه انطباق فراهم نمودن تسهيلات احكام شرعي و احياي فريضه نماز

›نظارت بر پياده سازي نظام كارآمد رسيدگي به شكايات و ارزيابي رضايت گيرندگان خدمت

این کمیته باید هر ماه برگزار گردد.