جهت تحقق اهداف بيمارستان و كمك به برنامه ريزي ،سازماندهي و هماهنگي فعاليت هاي بيمارستاني و ايجاد زمينه هاي مشاركت فعال همه پرسنل كميته ها. شوراهاي پزشكي و بيمارستاني تشكيل مي گردد.اين كميته ها به منزله بازوي مديريت بيمارستان و مكمل آن خواهد بود.دو كميته اصلي و تعدادي كميته فرعي زير مجموعه دو كميته فوق الاشاره در بيمارستانها پيش بيني شده است .
كميته اصلي به مجموعه متخصص ومتعهد و مورد وثوقي گفته مي شود كه رسالت كمك به تحقق بخش عظيمي از اهداف و وظايف بيمارستاني را از طريق مشاركت در برنامه ريزي ،مراقبت و نظارت بر حسن انجام فعاليت ها ،ايجاد هماهنگي براي استفاده بهينه از امكانات موجود و پيش بيني برنامه ارتقا مستمر كيفيت ارائه خدمات در شرايط مختلف عهده دار مي باشد .
كميته فرعي به منظور تحقق علمي اهداف ويژه از موارد مندرج در كميته اصلي ،با جلب مشاركت نيروهاي تخصصي كارامد حسب مورد و بر اساس شرح وظيفه مدون ،كميته هاي بيمارستاني ياد شده تشكيل و انجام وظيفه خواهد نمود