1-      ايجاد وبروز رساني بانك اطلاعات كليه تجهيزات پزشكي بيمارستان

2-      تدوين برنامه جامع  نگهداشت تجهيزات پزشكي

3-      نظارت بر نصب و راه اندازي و تحويل دستگاهها

4-      نظارت بر نحوه انجام تعميرات

5-      بررسي فاكتورها ( پيش فاكتورهاي صادره از جانب شركتها )

6-      نظارت بر نقل و انتقال تجهيزات پزشكي در بيمارستان

7-      اجراي دستورالعمل هاي صادره از سوي اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكي

8-      نياز سنجي و اولويت بندي نيازهاي تجهيزات پزشكي بخشهاي درماني و پاراكلينيكي

9-      نظارت بر عدم ارجاع بيماران و متقاضيان خريد ملزومات پزشكي به خارج از مراكز درماني جهت كالا

10-  تعيين برند موردنياز بيمارستان جهت بيماران مراجعه كننده با استفاده از سايت قيمت گذاري شده از سوي اداره كل تجهيزات و ملزومات پزشكي

11-  تشكيل كميته دارو و تجهيزات پزشكي بصورت منظم و هفتگي

12-  شركت در جلسه كميته فني دانشگاه

13-  هماهنگي با تداركات جهت خريد تجهيزات تائيد در كميته فني دانشگاه

مسئول واحد : زینب عاقلی نژاد

مدرک تحصیلی :...

مسئولیت ها : .....

عضو کمیته .....

تلفن داخلی :....