شرح وظایف پرسنل CSR

۱. همکاری و ارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیری از گسترش عفونتهای اتاق عمل
۲. همکاری در شمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل
۳. نظارت و همکاری بر نحوه شستن ستها بعد از پایان عمل جراحی به خصوص ستهای ظریف
۴. آشنایی و شناخت وسایل داخل ستهای اعمال جراحی
۵. ذخیره نمودن وسایل استریل حداقل برای مدت ۴۸ ساعت در بیمارستان (استوک)
۶. Packing (بسته بندی) ستها براساس لیست اتاق عمل
۷. چیدمان صحیح و نصب برچسب بر روی ستها
۸. تحویل و تحول وسایل و ستها پس از خشک شدن کامل و استریلیزاسیون از دریچه مخصوص
۹. آشنایی کامل با اصول ضدعفونی و بکار بردن مواد ضدعفونی کننده
۱۰. آشنایی کامل با نحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو
۱۱. جلوگیری از ورود افراد متفرقه به مرکز CSR
۱۲. رعایت بهداشت فردی  (پوشیدن دستکش , ماسک , کلاه , ... )
۱۳. داشتن آگاهی از تفکیک وسایل و ستهای قابل استریل با حرارت خشک و حرارت مرطوب
۱۴. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق