شرح وظایف اپراتور مرکز تلفن:

  • پاسخگويي و ارتباط دادن تلفن هاي بيروني به اشخاص و قسمت هاي داخلي و بر قرار كردن ارتباطات تلفني بيمارستان با خارج از بيمارستان وهم چنين اخذ وابلاغ پيام هاي تلفني
  • بر قراري كردن ارتباطات راه دور بيمارستان و ارائه خدمات تلفني طبق دستور العمل هاي ابلاغي و نگاهداري زمان مكالمه و ثبت مراتب و ارائه گزارش لازم
  • انجام امور پيج در سطح بيمارستان
  • رعايت اولويت در برقراري ارتباطات تلفني با توجه به كشش سيستم مخابراتي بيمارستان
  • فراهم كردن دفتر راهنماي تلفن و به روز نگهداشتن آن رفع اشكالات جزئي و انتقال و انعكاس موارد ايراد و اشكالات فني و پي گيري هاي لازم تا برطرف شدن اشكالات
  • رعايت نزاكت و ادب و خودداري از استراق سمع
  • انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليت هاي تعيين شده از جانب مافوق ارجاع گردد