حفاظت فیزیکی  يكي از واحدهای بیمارستان است كه  با بکارگیری نيروهاي متعهد، مجرب، متخصص و آموزش ديده و بكارگيري تجهيزات و امكانات مناسب، کلیه وظایف محوله از سوی مسئول مربوطه را به انجام می رساند.