شرح وظایف مسئول خدمات بیمارستان

1.    نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات و ساختمان و تاسیسات آن

2.    نظارت بر کار تاسیسات

3.    نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ثبت آنها توسط نگهبان مربوطه

4.    نظارت بر حسن انجام کار مرکز تلفن

5.    نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ، نگهبان ، مرکز تلفن ، آبدارخانه ، سردخانه و تاسیسات

6.    نظارت بر انجام امورات مربوط به مهد کودک بیمارستان

7.    برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی

8.    نظارت بر فضای سبز بیمارستان

9.    تعیین محل کار خدمتگزاران و نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعت کشیک نگهبانان و کنترل ورود و خروج آنان .

10.عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان و شرکت در جلسات مربوطه

11.پی گیری در جهت تخلیه زباله های معموملی و سوزاندن زباله های عفونی

12.راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

13. تهیه گزارشات لازم از قبیل آتش سوزی ، خرابی ، دزدی و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

14.    نظارت و برنامه ریزی جهت امور پرسنل انتظامات

15.    نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

16.    سرکشی مدام از قسمتهای مختلف بیمارستان در جهت کنترل رعایت مسائل بهداشتی و نظافت

17.    برنامه ریزی در جهت انجان سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط

18.    نظارت بر اطفاء حریق