واحد مالی عهده دار وظایف به شرح زیر می باشد :

1-     تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها

2-     هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست دفاتر مالی

3-     -تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مدیریت

4-     نگهداری و تحویل و تحول وجوه و سپرده ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای موسسه

5-     شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال و ماشین آلات و تجهیزات و دارای های موسسه

6-       اطلاع و کنترل کلیه تفویض ها و اختیارات جهت امضا ء های مجاز در مصرف منابع