1- معرفی واحد: هدف: انجام امور مربوط به پرسنلی کارکنان بیمارستان افشار بر اساس دستوالعملها و مقررات

 نام و نام خانوادگی:حسن صبوری طزرجانی

سمت: مسئول کارگزین

نوع استخدام : رسمی

تحصیلات: ليسانس

 تلفن: 35255011 داخلی 2061

 

شرح وظایف:

1-رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور اطمینان از صحت آن

2-صدور احکام و تایید آن

3-انجام امور مربوط به بیمه وکمک هزینه  رفاه کارمندان

4-معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

5-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات

6-شرکت در جلسات مختلف

7-تهیه ضوابط و دستورالعملها ی لازم

8-اجرای خط مشی های تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

9-برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

10-رسیدگی به امور مربوط به استخدام ،بازنشستگی ،ترفیع،ارتقاء،طبقات و...

11-انجام مکاتبات اداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:سميه طه يزدي

 سمت:کارگزين

تحصیلات: ديپلم

تلفن:5255011داخلی2061

 نوع استخدام: تبصره 3 ماده 2

 

 

1-ثبت انواع مرخصي واستعلاجي ها

2-رابط ارزيابي عملكرد كاركنان  

3- اخذ مدارك لازم از پرسنل جديدالورود وثبت سامانه هاي مربوطه

4- به روز رساني سامانه ها

5- تهيه گزارش كاركرد ماهيانه وارسال به كارگزيني ودرآمد

 

 

 

نام و نام خانوادگی:مرجان عسكري

سمت:کارگزين

 تحصیلات: فوق ديپلم

 تلفن: 5255011 داخلی 2066

 نوع استخدام: تبصره 3 ماده 2

شرح وظایف :

1-اخذ اثر انگشت وتعريف پرسنل جديد الورود درسامانه تردد

2-گزارش گيري از برنامه تردد وارائه گزارشات به مراجع لازم

3- تهيه ليست وگزارش از موظف وغير موظف جهت پرداخت مزايا

4-اعلام ساعت كار پرسنل ساعتي وشركتي و...

6-ارایه ی لیست مرخصی و شروع بکار و پایان کار جهت کارانه

نام و نام خانوادگي : اكرم آزادمنش

سمت : كارگزين

تحصيلات : ليسانس

نوع استخدام : تبصره 3 ماده 2

تلفن : 31602066

 

 

1- اعلام وضعيت نهايي مرخصي پرسنل

2- تهيه گزارشات لازم

3-اخذ مدارك لازم ورسيدگي به فرمهاي خواسته شده از پرسنل واطمينان از صحت فرمها

4- مطالعه قوانين و مقررات استخدامي واظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين

5- تهيه پيش نويس احكام

6- انجام امور مربوط به ارتقاء رتبه وطبقه

7- انجام امور مربوط به آمار پرسنل