معرفی توانبخشي قلبي ريوي

مرکز توانبخشي قلبي ريوي بيمارستان افشار

تعريف انجمن توانبخشي قلبی عروقی و ریوی آمریکا و انجمن قلب آمریکاAHA

توانبخشي قلبی اشاره به مداخلاتی هماهنگ و چند جانبه دارد که برای بهینه سازی کارکرد فیزیکی، روانشناختی و اجتماعی بیمار قلبی طراحی شده است و علاوه براین، هدف از آنها پایدار نمودن، کند کردن یا حتی معکوس نمودن روند زمینه ای آترواسکلروز و متعاقباً کاهش مرگ است .

اهداف برنامه هاي توانبخشي قلبي

-          آموزش بيمار و خانواده آنها در جهت تشخيص، پيشگيري و درمان بيماري قلبي

-          كاهش عوامل خطر

-          برخورد با فاكتورهاي رواني كه بهبود بيماري قلبي را تحت تأثير قرار مي دهند .

-          ساختار و افزايش فعاليت فيزيكي در محل بازتواني يا برنامه داخل منزل

-          مشاور شغلي

بیماران دارای سابقه:

-          بیماری آترواسکلروتیک شریان کرونری

-          نشانگان حاد کرونری

-          انفارکتوس میوکارد

-          جراحی بای پس شریان کرونری

-          مداخله کرونری از طریق پوست

-          آنژین صدری پایدار

-          بیماری آترواسکلروتیک عروق محیطی

-          بیماری شریان های محیطی

-          پیوند قلب

-          نارسایی پایدار احتقانی قلب

-          جراحی دریچه قلب

-          دستگا ههای کمک بطنی ventricular assist devices

ميتوانند از امکانات اين مرکز استفاده کنند.

توانبخشي قلب تأثيرات مثبت زير را دارد:

         تأثيرات مستقيم:

         تأثيرات غيرمستقيم:

         کاهش تعداد دفعات بستري بيماران HFو …….

         کاهش هزينه هاي بيمار و بيمارستان

         کاهش استرس و اضطراب همراهان بيمار و کاهش درگيري با پرسنل و کادر درمان

1- منافع روانشاسي

1- كاهش نگراني و افسردگي  2- افزايش ا عتماد به نفس   3- افزايش آگاهي

 

2-  منافع اپيدميولوژيك        

 
  1. كاهش بيماريزايي  2-كاهش مرگ و مير

 

3- کنترل ريسك فاكتورها

1- كاهش كشيدن سيگار   2- كاهش تري گليسيريدوكلسترول         3- افزايش HDL

 4 - كاهش چاقي           5- كاهش هيپرتانسيون       6- افزايش متابوليسم كربوهيدرات

4- منافع اقتصادي

1-افزايش فعاليت و بازدهي بيمار            2- كاهش مواردازكارافتادگي و ناتواني

 3-كاهش مراجعه به پزشك                     4- كاهش مصرف دارو

5- منافع فيزيولوژيك

1- افزايش ماگزيمم  برداشت اكسيژن VO2 MAX   2- كاهش مصرف اكسيژن ميوكارد براي كار معين MVO2

   3 - افزايش توان  و تحمل عضلاني       4- افزايش فعاليت فيبرينوليتيك خون       5- كاهش تجمع پلاكت

6- بهبود فونكسيون بطن چپ                7- افزايش مقاومت به فيبريلاسيون بطني.

8-بهبود فعاليت سيستم اتونوم

6- کنترل علائم باليني

1- كاهش آنژين صدري         2- كاهش نفس تنگي               3- كاهش كلوديكاسيون               

 4- كاهش خستگي وضعف    

7- آناتوميكي

1- كاهش پيشرفت  بيماري     2- پسرفت وكاهش ضايعات آترواسكلروتيك            

3-  افزايش  بهبود جريان خون ميوكارد

 

 

اعضاي گروه بازتواني

         پزشك معالج: بعد از order  بازتواني توسط پزشك معالج، برنامه بازتواني شروع مي شود.

         مسؤول فني بخش

         medical director: (ثابت) اين فرد پزشكي است كه پاسخگوي تأثير و safe بودن برنامه است و وضعيت باليني بيمار را جهت شروع توانبخشي ارزيابي مي كند .

         مدير برنامه: (منشي غير ثابت) اين فرد مديريت گروه و پرسنل را بر عهده دارد. بيمه ها، دريافت هزينه و ساير خدمات را هماهنگ مي كند.

         فيزيوتراپ :(فعلاً کسي همکاري ندارد.)فعاليتهاي Range of motion توسط فيزيوتراپ

         پرستار:(دو نفر ثابت هستند)ساير فعاليتها توسط پرستار انجام مي شود و HR، BP ، ECG توسط پرستار مانيتور مي شود.

         كارشناس روانشناسي:(ثابت)حالات افسردگي ، اضطراب و استرس بيمار ارزيابي و آموزش مختصر و لازم به بيمار داده مي شود. ادامه آموزش بيمار بعد از ترخيص مي باشد.

         كارشناس تغذيه:(غير ثابت)آموزش مختصري در مورد تغذيه بيماران CAD داده مي شود . ادامه آموزش بيمار بعد از ترخيص مي باشد.

         مددکار اجتماعي(غير ثابت)

فازهاي بازتواني قلب

         مرحله داخل بخش يا  Inpatient6ماه اول شروع توانبخشي و درحال حاضر فقط بيماران نارسايي قلب

         مرحله سرپايي ياoutpatienدر حال انجام

         مرحله maintenance در حال انجام

اقدامات انجام شده در توانبخشي سرپايي

v     در ابتداي دوره تشکيل پرونده کامل شامل: شرح حال، PMH، Drug H، بررسي سابقه مداخلات انجام شده(آنژيوگرافي، PCI، CABG و غيره)، آزمايشات قند و پروفايل چربي و ساير آزمايشات مورد نياز، اکو کارديوگرافي و تست ورزش

v     مشخص کردن فاکتورهاي خطر قلبي و کنترل اين فاکتورها و آموزش بيمار در طول دوره

v     ارتباط با پزشک معالج در صورت بروز مشکلات جديد

v     انجام مشاوره هاي تغذيه و روانشناسي و تکميل فرم هاي مورد نظر

v     برنامه ريزي روزانه ورزش بر اساس مشکلات و محدوديت هاي بيماران

v     کنترل شديد بيماران از نظر HR، BP، ECGقبل و حين و بعد از هر جلسه،ودر صورت نيازBS روزانه

v     برنامه ريزي جلسات مشاوره روانشناسي و تغذيه بر اساس نياز بيمار

v     تکرار آزمايشات خون در وسط دوره و بررسي مجدد بيمار

v     تکرار آزمايشات خون، اکو کارديوگرافي، تست ورزش، تکميل فرم هاي روانشناسي و تغذيه در آخر دوره

v     برنامه ريزي جهت انجام فعاليت بدني و ادامه کنترل فاکتورهاي خطر بعد از ترخيص از مرکز

اقدامات انجام شده در مرکز توانبخشي قلبي ريوي

Ø      ورود اطلاعات و انجام تحقيقات بر روي اطلاعات جمع آوري شده و نوشتن مقاله

Ø      ترجمه و جمع آوري کتابچه هاي آموزشي براي بيماران

Ø      آموزش به دانشجويان پرستاري

Ø      آموزش به اينترنها

انجام پايان نامه هاي دانشجويي در گروههاي مختلف(رزيدنتي، PHD، پرستاري و ساير گروهها

تحقيقات انجام شده در مرکز

Ø      بهبودکیفیت زندگی یکی از اهداف عمده در درمان بیماران قلبي می باشد. درمطالعه اي که بر روي بيماران Post CABG انجام شد در گروه بازتواني قلب نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري در 8 بعد کيفيت زندگي مشاهده شد.(Pubmed)

Ø      يکي از نتايج بازتواني قلبي بهبود عملکرد سيستم عصبي اتونوم ميباشد. در مطالعه اي که انجام شد توانبخشي در بيماران بستري  باعث کاهش  معني دار                           QT disperssionدر بيماران ACD شد. (Pubmed)

Ø      در مطالعه ديگري در همين راستا Signal Average بيمار بطور معني داري بهبود يافته بود.

Ø      يکي از فاکتورهاي خطر قلبي ديگر سندروم متابوليک ميباشد که در مطالعه انجام شده همراه باHRR که يکي از شاخص هاي سيستم اتونوم ميباشد بررسي گرديد که بهبودي معني داري داشت.

Ø      يکي از فوايد بازتواني قلب در بيماران HF بهبود کيفيت زندگي در اين بيماران ميباشد، که در مطالعه انجام شده بهبود معني داري در اين گروه ديده شد. (Pubmed)

دورنماي توانبخشي قلب

Ø      اين مرکز به کليه متخصصان قلب و پرسنل بهداشتي معرفي گردد.

Ø      کليه بيماران بستري در بيمارستان (نارسايي قلب،  سکته قلبي، آنژين قلبي، عمل جراحي باز قلب،  اقدامات مداخله اي مانند استنت گذاري، ICD و غيره )تحت برنامه توانبخشي بيماران بستري قرارگيرند و به مرکز بازتواني قلب سرپايي ارجاع داده شود.

Ø  توانبخشي قلب بايد بعنوان مرکز مرجع و پاسخگو براي کليه بيماران قلبي تبديل گردد.

 

مددكاري در توانبخشي قلبي ريوي

نقش مددکار اجتماعی در تیم توانبخشي قلبي ريوي:

·       نقش های مددکار اجتماعی که در تیم توانبخشی به طور کلی ذکرشد.

·       بررسی شغل بیماران قبل و بعد از بیماری و در طول دوره  توانبخشی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم در این زمینه.

·       ایجاد تمهیداتی در خصوص پرداخت هزینه های  توانبخشی.

·       شناخت منابع حمایتی و اجتماعی موجود در جامعه و چگونگی دسترسی به این منابع.

·       انجام مشاوره های فردی لازم در خصوص بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، روانی،حمایتی، بیمه ای و.... و انجام مشاوره های مددکاری و راهنمایی های لازم در این زمینه.

·       تشکیل گروه برای مراجعان(مددکاری گروهی)

·       ارتباط حرفه ای با انجمن ها، نهادها و ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی موجود در جامعه جهت حل مشکلات جامعه.

·       بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر  توانبخشی مراجعان.

·       توجه به نگرانی های مراجعان و بررسی مشکلات خانوادگی بیماران و تلاش در جهت بهبود روابط خانوادگی.

·       برگزاری اردوهای تفریحی- آموزشی

·       بررسی سلامت اجتماعی بیماران و سعی در ارتقای آن

·       پیگیری و .....

نقش مددکار اجتماعی در تیم توانبخشي قلبي ريوي

در كشور هاي توسعه يافته:
مددکار در توانبخشی قلب نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و به افراد و خانواده هایشان در زمینه تاثیر هیجانات و بروز احساسات کمک می کند. مددکار اجتماعی رابط بین رشته های درمانی و پزشکی می باشد. مددکاران می توانند مراجعان را ارجاع بدهند به خدماتی که برای آنها مفید است و اطلاعاتی را در زمینه مسایل مالی، اشتغال، مسکن و نیازهای پزشکی به مراجعان بدهد.

 

کلسترول خون خود را کنترل کنید

چرا کنترل کلسترول خون اهمیت دارد؟

زمانی که شما کلسترول خون خود را کنترل می کنید ، رگ های شما شانس بهتری دارند که دچار تنگی نشوند . کلسترول یک ماده شبیه واکس می باشد و بدن از آن برای ساخت غشاء سلولی و بعضی هورمونها از آن استفاده می کند اما زمانی که کلسترول بد ( LDL ) از حد طبیعی بالاتر باشد ، کلسترول بد با گلبول های سفید خون ترکیب می شود این ماده ترکیبی ، پلاک هایی را در ورید ها و شریانهای شما تشکیل می دهد این تنگی ها باعث بیماری قلبی و سکته مغزی می گردد.

سطح کلسترول خون چقدر باید باشد؟

کلسترول خون در صورتی می تواند باعث تنگی شریان ها شود که سطح کلسترول خون شما 200 میلی گرم در دسی لیتر یا بالاتر باشد. زمانی که پلاک در شریان و ورید تشکیل می شود این عروق انعطاف پذیری خود را از دست می دهد و خون نمی تواند به راحتی در عروق جریان یابد این پلاک ها عروق را می بندد و بسته شدن رگ باعث حمله قلبی و افزایش فشارخون می شود سرانجام حمله قلبی و افزایش فشارخون باعث صدمی به عضله قلب و نارسایی قلب می شود . کلسترول خون می تواند در شریان کلیه نیز باعث تشکیل پلاک و ایجاد تنگی شود . تنگی شریان کلیه تصفیه کردن خون توسط کلیه را تحت تأثیر قرار داده و باعث می شود تنظیم مایعات و هورمونهای بدن دچار اختلال شود . زمانی که شما کلسترول خون را کاهش می دهید ، خونرسانی و عملکرد اعضای مختلف بدن بهبود می یابد.

چگونه می توانید کلسترول خون را کنترل کنید؟

کبد و سلولهای بدن تقریباً 75% کلسترول خون شما را می سازد 25% بقیه کلسترول از غذای شما ساخته می شود برای اینکه کلسترول خون شما کاهش یابد به توصیه های زیر عمل کنید :

·        رژیم غذایی خود را تغییر دهید . رژیم غذایی خود را بصورتی انتخاب کنید که کلسترول ، چربیهای اشباع و ترانس کمتری داشته باشد. یک رژیم غذایی پرفیبر سطح کلسترول خون شما را کنترل می کند.

·        یک آزمایش کلسترول خون انجام دهید و تحت نظر یک مرکز درمانی قرار گیرید.

·        ورزش کنید . شما می توانید با انجام فعالیت بدنی سطح کلسترول خون خود را کنترل کنید.

·        وزن خود را در حد طبیعی نگه دارید.

علت کلسترول بالای خون در بعضی افراد خانوادگی می باشد. در این افراد یک ژن باعث می شود که چربی بد (LDL ) بیشتر ساخته شود در بعضی از شرایط ، پزشک معالج برای درمان کلسترول خون دارو توصیه می کند. حتماً داروهای توصیه شده را مصرف کنید و سبک زندگی خود را بر اساس توصیه های داده شده تغییر دهید. مطمئن باشید که با انجام این موارد می توانید کلسترول خون و خطر بیماری قلبی را کاهش دهید.

فعالیت بدنی :

چرا فعالیت بدنی اهمیت دارد؟

همه ما می دانیم که فعالیت بدنی برای سلامتی مفید می باشد اما حدود 70% افراد فعالیت بدنی کافی ندارند . فعالیت بدنی هدیه فوق العاده ای است که می توانید به خود و کسانی که دوستشان دارید هدیه بدهید. بطور ساده فعالیت بدنی عمر شما را طولانی خواهد کرد و کیفیت زندگی شما را بهبود می دهد اگر شما می خواهید سلامتی خود را تضمین کنید ، از زندگی خود لذت بیشتری ببرید و خطر بیماری قلبی، بيماري قند(ديابت) و سکته قلبی را کاهش دهید، شما باید روزانه حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی متوسط ( راه رفتن کمی تند ) و بمدت 5 روز در هفته داشته باشید.

والدین گرامی ، فرزندان شما به 60 دقیقه فعالیت بدنی روزانه و هر روز هفته نیاز دارند .

مضرات بی حرکتی :

در صورتی که شما کمتر از 150 دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشید ، باید سطح فعالیت بدنی خود را افزایش دهید. فعالیت بدنی منظم و با شدت متوسط به سلامتی قلب شما کمک می کند . زمانی که شما بی حرکت هستید ، کالری کمتری می سوزانید و احتمال اینکه به بیماریهایی مانند چربی خون ، قند ، فشارخون بالا و افزایش وزن مبتلا شوید بیشتر است . مسئله مهم دیگر این است که افرادی که فعالیت بدنی کافی دارند ، استرس کمتری دارند ، از خلق و خوی بهتری برخوردارند انرژی بیشتری دارند و به زندگی خوش بین تر هستند.

چگونه می توانید فعالیت بدنی خود را افزایش دهید؟

ü     زمان : تقریباً همه احساس می کنیم کارهای زیادی برای انجام آن داریم و وقت کافی برای فعالیت بدنی نداریم. اگرچه هرکسی ممکن است در دام مشکلات روزانه گرفتار شود ، اما شما باید سلامت خود را بر مشکلات روزانه اولویت دهید . شما باید به مشکلات بگویید " نه " و به سلامتی بگویید " بله "

ü     ورزش را با پیاده روی شروع کنید.

پیاده روی یکی از بهترین روش های شروع ورزش می باشد . پیاده روی یک ورزش راحت و تفریحی است . پیاده روی نیاز به وسیله خاصی ندارد و در عین حال مفید می باشد فقط طوری پیاده روی کنید که ضربان قلب شما افزایش یابد.انتظار می رود که اکثر افراد به راحتی در مدت 30 دقیقه 3 کیلومتر راه پیمایی کنند اگر فکر می کنید 30 دقیقه پیاده روی غیر ممکن است با زمان کمتر شروع کنید . انجام فعالیت بدنی کمتر خیلی بهتر از این است که هیچ فعالیتی انجام ندهید.شما بهتر است میزان فعالیت روزانه خود را در یک جدول یادداشت کنید و میزان پیشرفت خود را ثبت کنید تا به فعالیت بدنی موثر و کافی برسید.

برای اینکه میزان فعالیت بدنی خود را افزایش دهید می توانید روش زندگی خود را به شکل زیر تغییر دهید :

1-    اتومبیل خود را در مسافت دورتری پارک کنید.

2-    خود را خسته نکنيد. زمان پياده روي روزانه خود را تقسيم کنيد. مثلأ ميتوانيد 3 بار در روز و هر بار 10 دقيقه پياده روي کنيد و يا بعد از شام در اطراف محل زندگی خود قدم بزنيد.

3-    فعالیت های مدرسه را در محور فعالیت بدنی طراحی کنید.

4-    برای رفتن به محل کار دوچرخه سواری کنید یا پیاده به محل کار خود بروید.

کاهش قند خون :

چگونه قند خون را کاهش دهیم ؟

اگر قند خون شما کمتر از 100 باشد شما فردی سالم هستید در غیر اینصورت دیابتیک یا مستعد دیابت هستید . بیشتر غذاهایی که ما می خوریم به قند تبدیل می شوند که بدن ما برای تولید انرژی از آن استفاده می کند.

بدن شما هورمونی بنام انسولین می سازد که نقش حمل انرژی حاصل از غذا را به داخل سلولها دارد . وقتی بدن شما نمی تواند انسولین بسازد یا انسولین خوب عمل نمی کند انرژی ذخیره شده و قند خون غیرطبیعی شده و مشکلات جدی مشابه دیابت می تواند رخ دهد . افرادی با این شرایط اغلب احساس خستگی بیش از اندازه دارند زیرا سلول ها نمی توانند بطور کامل و طبیعی تغذیه شوند . دیابت سبب بالا رفتن قند خون شما تا حد حطرناک می شود و وقتی این اتفاق بیفتد بدن شما جهت جبران قند خون اضافی سعی در خارج کردن مایعات به خارج سلول ها می کند و به دنبال آن تشنگی اتفاق می افتد بعد از مدتی افزایش قند خون به قلب ، کلیه و چشم و اعصاب آسیب می زند.

چرا کاهش قند خون برای سلامتی ما مهم است ؟

کاهش دادن قند خون به سلامتی ارگانهای حیاتی کمک می کند زمانی که شما قند خونتان را کاهش می دهید به یک زندگی سالم دست پیدا می کنید ، طبق اعلام انجمن قلب آمریکا دیابت یکی از عوامل خطر مهم بیماریهای قلبی عروقی می باشد. زمانی که مقاومت به انسولین یا دیابت اتفاق می افتد در کنار آن عوامل خطرساز بیماری قلبی مثل : چاقی ، فشارخون بالا ، چربی خون ، چربی خون بالا ( کلسترول و تری گلیسیرید ) وجود داشته باشند خطر بیماریهای قلبی و حمله قلبی چندین برابر افزایش می یابد.

روش های کاهش قند خون :

پس از تشخیص دیابت یا قند خون بالا توسط پزشک ، تغییر عادات غذایی و کنترل وزن ، برنامه ورزشی و دارو درمانی جهت کنترل قندخون توصیه می شود . بیماران دیابتیک باید برنامه چک آپ منظم داشته باشند . یک تیم درمانی برای کنترل ریسک فاکتورها و درمان دیابت تشکیل می شود.

·        معمولاً شما باید مصرف شیرینی و قندهای ساده مثل شکلات ، انواع شیرینی و دسرهای شیرین را کاهش دهید .

·        فعالیت فیزیکی منظم داشته باشید . ورزش های آیروبیک به بدن شما در پاسخ به انسولین کمک می کند.

·        مصرف دارو یا انسولین تجویز شده توسط پزشک

با کاهش قند خون شما می توانید سیر عوارض طولانی مدت دیابت را کند کنید و ممکن است با کنترل دیابت نیاز به دارو درمانی کاهش یابد.

هر هفته يك كلاس آموزش به بيماردر مركز بازتواني قلب برگزار ميشود

هر هفته يك كلاس آموزش به بيماردر مركز بازتواني قلب برگزار ميشود علاقه مندان ميتوانند در اين كلاس ها شركت كنند جدول زمان بندي كلاس ها در تصوير آمده است ضمنا تاريخ دقيق كلاس ها متعاقبا اعلام ميشود شما ميتوانيد جهت اطلاع دقيق با شماره 35258354 تماس حاصل نماييد

کلیه اخبار سایت...

  • راه اندازي فاز توان بخشي ريوي

    با تلاش هاي آ قاي دكتر وفايي نسب ، خانم دكتر قنبري با همكاري خانم دكتر آقايي (فوق تخصص ريه) و همت پرسنل مجرب فاز توانبخشي ريوي در اين مركز راه اندازي شد.

    اميد است اين مركز بتواند خدمات موثرو روز افزن را به بيماران ارائه دهد

    توانبخشی ريوي يك مداخله مبتني بر شواهد ، چند تخصصي و جامع براي آن دسته از بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن تنفسي است كه علامت دار هستند و اغلب فعاليت هاي روزمره زندگي آنها كاهش يافته است. توانبخشی ريوي در كنار درمان هاي اختصاصي مورد استفاده براي هر بيمار ، با هدف كاهش علايم ، بهينه كردن وضعيت كاركردي، افزايش مشاركت و كاهش هزينه هاي مراقبت سلامت ( به واسطه متوقف كردن سير پيشرفت يا بهبود تظاهرات سيستميك بيماري ) طراحي شده است. برنامه هاي توانبخشی ريوي مشتمل بر ارزيابي بيماران ، تمرين هاي ورزشي، آموزش ، مداخلات تغذيه اي و حمايت هاي رواني- اجتماعي مي باشد.