آزمایشگاه بیمارستان افشار با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به نحو مطلوب و شایسته به همشهریان در جهت کمک به تشخیص صحیح و دقیق بیماری و ارتقاء سطح سلامت جامعه شروع به کار کرد.

آزمایشگاه به طور شبانه روزی(24ساعت) به بیماران بستری و بیماران بخش اورژانس  ارائه خدمت می نماید.

پذیرش بیماران سر پایی ساعت 7:30 تا9:30روز های غیر تعطیل می باشد.

این واحد دارای بخش های  بانک خون_ هماتولوژی_انعقاد خون_بیوشیمی خون وادرار_سرولوژی وایمونولوژی_هورمون شناسی _ میکروب و انگل شناسی می باشد.

در آینده نزدیک بخش پاتولوژی افتتاح خواهد شد

مسئول فنی آزمایشگاه:دکتر سید  حسین حکمتی مقدم متخصص پاتولوژی

سوپر وایزر ومسئول کنترل کیفی آزمایشگاه: علی همتی

 مسئول ایمنی آزمایشگاه: مهدیه نبوی نیا

محل آزمایشگاه: طبقه هم کف بیمارستان

تلفن دفتر ریاست و پذیرش:206

تلفن سالن آزمایشگاه:205

تلفن بخش میکروب شناسی:207

 

آزمایشگاه بیمارستان افشار یزد
آزمایشگاه بیمارستان افشار یزد
آزمایشگاه بیمارستان افشار یزد
آزمایشگاه بیمارستان افشار یزد

مسئول فنی آزمایشگاه:دکتر سید  حسین حکمتی مقدم متخصص پاتولوژی

سوپر وایزر ومسئول کنترل کیفی آزمایشگاه: علی همتی