خدماتي كه در بخش ارايه مي گردد. :

مراقبتهاي قبل وبعدازعمل جراحي قلب

2.      آموزش به بيماران عمل شده

3.      اجراي دستورات داروئي

4.      آموزش به دانشجويان پرستاري

5.      انجام امورمربوط به اعتباربخشي وحاكميت باليني

6.      مراقبت از بيماران پيوند قلب

7.      مراقبت از بيماران تحت بالن پمپ -CRRT  - دستگاه قلب مصنوعي

8.      برگزاري كنفرانس آموزشي داخل بخش جهت ارتقاء علمي پرسنل 

بيمارستان آموزشي درماني پژوهشي محمد صادق افشار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد باهدف وحفظ كرامت انساني و رعايت اخلاق حرفه اي با ارتقاء كيفيت و با استفاده از روشهاي علمي و بروز دنيا در جهت درمان بيماران وبازگشت به زندگي عادي آنهاتلاش مي نمايد .

هم اكنو اين بيمارستان با ارائه خدمات فوق تخصصي قلب و عروق و خدمات تخصصي زنان و زايمان ,  ارتو پدي وجراحي به بيماران مراجعه كننده ازسراسر كشور

به ويژه مناطق جنوب و جنوب شرق خدمت رساني مي نمايد

شرح وظايف مسئول واحد:

نظارت بر كار پرسنل و خدمات پرستاري آنان بررسي كمبود وسايل وتجهيزات ودارو و درخواست وپيگيري آن برقراري نظم و آرامش براي پرسنل و بيماران ايجا د انگيز ه در پرسنل نياز سنجي علمي پرسنل و هما هنگي با سوپر وايزر آموزشي جهت برگزاري كنفرانس ها اطلاع رساني بخش نامها و برنامهاي جديد در اين واحد.

شرح وظايف پرسنل پرستاري .

مراقبت و اجراي دستورات پزشك دارو درماني و محاسبه و اجراي ليست داروهاي پر خطر اجراي حاكميت باليني حمايت از حريم بيماران و افزايش رضايت مندي بيماران و همرا هان تلاش براي بهبود كيفيت كاري و علمي افزايش اطلاعات پرستاري به روز دنيا

مسئول بخش آی سی یو بشردوست بیمارستان افشار یزدمسئول  بخش (واحد) و سرپرستار: محمد تقي افخمي