شرح وظايف مسئول دفتر ریاست و مدیریت به شرح ذيل مي باشد :

- انجام امور دفتري و اداري رئیس و مدیر بیمارستان در رابطه با ارتباطات داخلي و دانشگاهي

- دريافت مکاتبات ارسالی و صدور ابلاغ کليه مکاتبات دستورات و نظرات رئيس بیمارستان به واحد ها

- انجام هماهنگي در ملاقاتهاي عمومي رئیس و مدیر بیمارستان  با ارباب رجوع

- هماهنگي در امور جاري دفتر

- برنامه ريزي تقويم کاري روزانه رئیس و مدیر بیمارستان

- انجام هماهنگي‌هاي لازم با كليه واحدهاي زيرمجموعه

- برنامه‌ريزي و برگزاري جلسات ، همايش‌ها و گردهمايي‌ها با هماهنگی واحدهای مربوطه

- ارجاع نامه‌ها و تهيه پاسخ نامه‌هاي واصله و ...

- راهنمايي امور افراد مراجعه كننده به دفتر و ...