بخش رادیولوژی بیمارستان افشار يزد یکی از بخشهای فعال آموزشی،پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي میباشدکه درساختمان رادیولوژی در طبقه تحتاني بیمارستان واقع است.

این بخش همراه با بخش رادیولوژی بیمارستان شهيد صدوقي و فرخي، يكي از سه مركز عمده آموزشي و پژوهشي درگروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي يزد ميباشد.

همچنين اين بخش در آموزش دوره کارآموزی رادیولوژی دانشجويان پزشكي و نيزکارآموزی دانشجويان کارشناسی رادیولوژی همكاري دارد .

درحال حاضر5عضو هيئت علمي دانشگاه در اين بخش مشغول به فعاليت ميباشند.مسئوليت فني بخش راديولوژي بعهده آقاي دكتر عقیلی و مسئول بخش آقاي مظاهري میباشد.

 در حال حاضر بخش راديولوژي داراي واحدهاي زير مي باشد:

واحد  رادیوگرافی،فلوروسکوپی و رادیوگرافی پرتابل 

  سونوگرافی معمولی و داپلر رنگی 

واحد راديو گرافي، فلوروسکوپي و راديو گرافي پرتابل

- این واحد در حال حاضر با استفاده از یک دستگاه رادیولوژی آنالوگ ، تمامی خدمات رادیوگرافی را انجام می دهد .

- بخش رادیولوژی اورژانس بزودی توسط دستگاه جدید شیمادزو تجهیز ، و دیجیتال می گردد .

- ضمنا مقدمات نصب یک دستگاه دستگاه دیجیتال ((DDR  در محل بخش رادیولوژی در حال انجام است .

خدمات رادیوگرافی پرتابل در محل بخشهای بیمارستان و بر بالین بیماران توسط سه دستگاه پرتابل انجام می شود

 

واحد سونوگرافی معمولی و داپلر رنگی

در این واحد انواع سونوگرافیهای معمولی و داپلر رنگی جهت بیماران سرپایی و بستری انجام میشود.

اعضاي هيئت علمي شاغل دربخش راديولوژي

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان

مدرك تخصصي

1

دكترنفيسي

دانشيار

راديولوژي

2

دكتر صدرارحامي

استادیار

راديولوژي

3

دکتر سبحان

استادیار

راديولوژي

4

دکتر عقيلي

-

راديولوژي

5

دکتر حسینی

-

راديولوژي

تلفنهای تماس بخش رادیولوژی بیمارستان افشار

اطلاعات و پذیرش بیماران

داخلی 225 226 227 228

5255011

 

رادیولوژی بیمارستان افشار یزد
رادیولوژی بیمارستان افشار یزد
رادیولوژی بیمارستان افشار یزد
رادیولوژی بیمارستان افشار یزد
رادیولوژی بیمارستان افشار یزد
رادیولوژی بیمارستان افشار یزد