اسامی تیم بهبود مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد:

آقای دکتر احمد دهقان بنادکوکی

آقای دکتر سعید رضا پهلوانپور

آقای دکتر محمد حسین بابازاده میبدی

آقای علی آخوندی

خانم مریم حاجی پهلوانی

خانم فاطمه افضلی

رابط تحول اداری و بهبود سازمانی : خانم مریم حاجی پهلوانی