خدمات بخش زايمان

از اهداف بخش زايمان اين مركز ترويج زايمان فيزو لوزيك و كاهش ا مار سزارين مي باشد كه با برگزاري كلا سهاي زايمان فيزيولوژيك و دادن اگاهي به بيماران وهمكاري صميمانه پزشكان امار سزارين در اين مركز رو به كاهش مي باشد.
جهت رفاه حال مردم وافزايش تجهيزات بخش زايمان اين مركز در صدد راه اندازي NICU  بخش ويژه نوزادان و در حال تجهيز كردن بيمارستان به اين بخش مي باشند.
اين بخش در طبقه سوم بيمارستان در انتهاي بخش زنان واقع شده است .داراي 7 متخصص زنان و2 فوق تخصص قلب كودكان ميباشد.كه بطور غير اموزشي وصرفا درماني فعاليت مينمايد.
بخش زايمان بيمارستان افشار وظيفه دارد كه موارد اورژانس هاي مامايي كه شامل موارد سقط – زايمان- خونريزيها مي باشد را بستري كند.در اين مركز كه مجهز به ما نيتورينگ قلب جنين است موارد NST توسط ماماهاي مجرب انجام مي شود.
كلاس زايمان فيزيو لزيك توسط ماماها ي مجرب برگزار مي گردد.
ويزيت نوزاد- ختنه-سوراخ گوش وشنوايي سنجي از اقدامات ديگري است كه جهت نوزادان انجام مي شود.

پزشكان و كاركنان بخش زايمان

مسئول اتاق زایمان بیمارستان افشار یزد ماما مسئول: مريم علاكم

 

 

 

 


متخصص زنان:دكتر مقيمي –دكتر نصير زاده- دكتر احمدي- دكتررشيقي –دكتر علا قبند- دكتر سلطانپور-دكترزارع
متخصص اطفال:دكتر بهجتي اردكاني-دكتر عليپور