برخی از بخش های اداری بیمارستان :
بیماران بستری
روابط عمومی
فناوری اطلاعات IT
مرکز رایانه
کتابخانه
دفتر اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی
مدیریت کیفت
دفتر کنترل عفونت و آموزش
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
مرکز مخابرات
مدیریت
منابع انسانی ( امور اداری، امور پرسنلی، کارگزینی )
بیمه گری
حراست
تدارکات
تاسیسات
مهندسی و تجهیزات پزشکی
انبار
امین اموال
لاندری
ساختمان
مدیریت دفع پسماند
امور مالی و حسابداری
مدارک پزشکی
آشپزخانه و تغذیه