پاراکلینیک (به انگلیسی: (paraclinic) به روشهای بررسی و تشخیص بیماری یا نقائص که در غیر از بالین بیمار انجام می گیرد مثلا در آزمایشگاه ، رادیولوژی و یا برونکوسکوپی.

همچنین به بخشهایی که در بیمارستان چنین بررسیهایی را انجام می دهند بخشهای پاراکلینیک گویند