سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است

معرفي

بهداشت خانواده مجموعه مراقبت هاي بهداشتي، پيشگيري، درماني و بازتواني افراد خانواده در شرايط مختلف زندگي بويژه شرايط آسيب پذيرتر با هدف كاهش ابتلا به بيماري و مرگ و مير از دوران شير خوارگي تا سالمندي و ارتقاء تكامل جسمي و رواني كودكان و نوجوانان و بالغين در خانواده مي باشد.

این گروه متولی طراحی ، سیاستگزاری ، نظارت براجرای برنامه ها ي بهداشتی اولویت دار برای گروه های آسیب پذیر جامعه ( مادران – نوزادان– كودكان – نوجوانان ، زنان وسالمندان كشور و همچنین مجری برنامه های باروري سالم وجمعيت) است.

ایجاد ارتباط با بخش خصوصی ، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی ، تهیه و توزیع پمفلت ها و جزوات آموزشی ، انجام هماهنگی با مراكز آموزشی و سایرادارات و ارگان ها از جمله سیاست های متخذه در راستا ي ارائه هر چه بهترخدمات می باشند

                                                                      دورنما

دستيابي به خانواده
اي سالم با ويژگيهاي: تعامل سالم،بهرمندي از سطح سلامتي مطلوب و زندگي با کيفيت مناسب 
    
:هدف كلی 

تامین ، حفظ وارتقاء سلامت گروههای آسیب پذیر
     

:اهداف اختصاصی 

·     كاهش مرگ كودكان زير 5سال در اثر بيماريهاي شايع

·     كاهش بار بيماريهاي اولويت دار در كودكان زير 8 سال

·     كاهش ميزان مرگ نوزادان به زير17 در هزار مواليد

·     كاهش مرگ كودكان يك تا 59 ماهه به كمتر از 10 در هزارمواليد

·     كاهش ميزان مرگ مادر به حدود 15در صد هزار تولد زنده

·     كاهش ميزان سزارين به كمتر از 20-15%

·     افزايش پوشش مراقبتهاي دوران بارداري(حداقل 6بار)به ميزان 93% تا سال 1394

·     افزايش پوشش زايمن ايمن به ميزان بيش از 96% تا سال 1394

·     افزايش پوشش مراقبتهاي پس از زايمان(حداقل 2بار)به ميزان بيش از 82% تا سال 1394

·     افزايش پوشش زايمان بدون درد دارويي و غير دارويي به ميزان 50% تا سال 1394

·     كاهش اختلالات شايع دوره سالمندي و عوارض ناشي  از آن به ميزان 10%  

·     كاهش ميزان unmet need (رسيدن به ميزان 5%)

·     كاهش ميزان حاملگي هاي ناخواسته به ميزان10%

·     كاهش احتلالات شايع دوران ميانسالي بهبود شيوه زندگي در ميانسالي

·     سطح بندي خدمات مادر و نوزاد

·     تشكيل منظم كميته هاي مرگ مادر و نوزاد

·     افزايش تخت مراقبتهاي  ويژه نوزادان

·     فعال نمودن كميته ترويج تغذيه با شير مادر و آموزش هاي لازم و اجراي برنامه عملياتي

 برنامه باروري سالم وجمعيت:

آماده سازی افراد برای ازدواج ، تامین خدمات پس از ازدواج ، ، تامین خدمات آماده سازی برای بارداری ، شناسايي و كمك به زوجين نابارور ، تاسيس مراكز مشاوره قبل از ازدواج، تقويت مراكز آموزشي هنگام ازدواج و ايجاد مراكز مشاوره و خدمات پس از ازدواج ، كمك به زوجين تا در سنين مناسب و با رعايت فاصله زماني مناسب بين بارداري ها اقدام به فرزند آوري كنند ضمن اين كه رشد جمعيت از ميزان منطقي برخوردار باشد و جامعه با رشد منفي جمعيت روبرو نگردد

 سلامت مادران و پیشگیری از مرگ و میر مادر در اثرعوارض بارداری و زایمان
انجام خدمات مراقبتهای دروان بارداری ، حساس سازی و آموزش پرسنل بهداشتی درمانی از طریق افزایش کیفیت و کمیت مراقبتهای بارداری و زایمان با هدف مادری ایمن بررسی دقیق و همه جانبه موارد مرگ مادر در اثر حاملگی ، زایمان و ارسال بازخورد مناسب به واحدهای محیطی و کارکنان مرتبط در جهت عدم تکرار موارد مشابه آموزش کارکنان و پزشکان و عموم مردم درمورد مزایای زایمان به روش طبیعی

 سلامت کودکان
مراقبت اطفال در راستای پیشگیری از بیماریها ، واکسیناسیون ، پایش رشد و تکامل در چهارچوب برنامه مراقبت کودک سالم درمان بیماریهای اطفال و برخورد مناسب با بيماري هاي شايع  کودکان در چهارچوب برنامه مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال(مانا)(IMCI ) بررسی موارد مرگ و میر كودكان و ارسال بازخورد مناسب به واحدهای محیطی به منظور جلوگيري از مرگ هاي مشابه ونهايتاً كاهش مرگ ومير آنان 

 

 فعالیت ها ي مرتبط با ترویج تغذیه با شیر مادر
افزایش آگاهی پرسنل وجامعه در زمینه مزایای شیر مادر وتغذيه انحصاري باشير مادروهمچنين اجراي برنامه بيمارستان دوستدار كودك وبرگزاري كميته ترويج تغذيه با شير مادر

برنامه سلامت سالمندان 
شناسایی سالمندان به ویژه در روستاهای استان اجرای برنامه‌های آموزش پزشکان ، کارکنان بهداشتی و درمانی ، عموم مردم خانواده‌ها ، ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی مرتبط با سلامت سالمندان

برنامه غربالگری و پیشگیری از سرطانهای شایع زنان
حساس سازی عموم مردم بويژه زنان  و آموزش کارکنان بهداشتی و پزشکان در زمینه غربالگری سرطانهای زنان و ارائه خدمات بهداشتي درماني لازم به زنان واجد شرايط.

نام ونام خانوادگي : فروزنده كلانتري                                         
مدرك : دكتري
رشته تحصيلي : پزشكي
سمت : مدير گروه بهداشت خانواده
پست الكترونيكي :
drkalantari@yahoo.com

نام ونام خانوادگي : شاهد محمودی                                         
مدرك : دكتري
رشته تحصيلي : پزشكي
سمت : کارشناس برنامه نوزادان
پست الكترونيكي :
drmahmoodi.shahed@gmail.com

نام ونام خانوادگي : رضیه کریمیان
مدرك : فوق ليسانس
رشته تحصيلي : مامایی
سمت : كارشناس مسئول برنامه باروري سالم و جمعيت
پست الكترونيكي :
karimian_r55@yahoo.com

نام ونام خانوادگي : مریم شاکر
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : بهداشت عمومي
سمت : كارشناس مسئول كودكان
پست الكترونيكي :
mshaker_516@yahoo.com

نام ونام خانوادگي :صديقه عليشاهي 
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : مامايي
سمت : كارشناس مسئول مادران
پست الكترونيكي :
sedigheh.alishahi@yahoo.com

نام ونام خانوادگي : طاهره فلاحتی
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : مامایی
سمت : كارشناس مسئول میانسالان
پست الكترونيكي :
salamat.m@ssu.ac.ir

نام ونام خانوادگي : حبيب الله ملائي پور 
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : بهداشت عمومي
سمت : كارشناس مسئول سالمندان
پست الكترونيكي :
mollaiepoor39_ha@yahoo.com

شاخص هاي باروري و جمعيت سال 92 Initiates file download

عملكرد كودكان سال 92 Initiates file download

    Initiates file downloadعملكرد كودكان سال 93

Initiates file downloadشاخص های مرگ كودكان سال 93

Initiates file download عملكرد كودكان سال 94

Initiates file download  عملکردسالمندان سال94

انتقال اداره پيشگيري از بيماري هاي ژنتيك به دفتر سلامت جمعيت ، خانواده و مدارسInitiates file download

رياست كميته خدمات جراحي در مراكز فاقد شبكهInitiates file download

مشاركت نيرو هاي غير واگير و سلامت جمعيت و خانواده در جهت پيشگيري از بيماري هاي ژنتيك Initiates file download

پاسخ صریح وزارت بهداشت به منتقدین سیاست های جمعیتی Initiates file download