این مدیریت يكي از اركان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
اهتمام به رسالت گسترش و بستر سازي در بخش فناوری اطلاعات را دارد

واحد نرم افزار

وب سایت -برنامه نویسی

اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

واحد شبکه

واحد شبکه

واحد زیر ساخت

سخت افزار -پشتیبانی

واحد اینترنت و ایمیل

اینترنت - ایمیل