فاطمه قاسمی

کارشناس مامایی

 

خدیجه دهقانی چم پیری

کارشناس پرستاری

 

تلفن محل کار: 37244220