قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوبه 1368 مجلس شورای اسلامی)

حدود پرتوگیری پرتوهای غیریونساز(سازمان استاندارد ملی ایران)

مقررات حدود تشعشعی تلفن همراه(سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

Initiates file downloadآیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه(اصلاحیه هیات وزیران 1386)

  دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1392)

  دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری(مصوبه هیات امنا وزارت بهداشت 1396)

Initiates file downloadدستورالعمل احتساب افزایش  سنوات کار با اشعه(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1393)

Initiates file downloadدستورالعمل تخمین دوز جذبی جنین(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1386)

دستورالعمل معاینات پزشکی پرتوکاران(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1388)

راهنمای ثبت درخواست مجوز کار با اشعه(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1396)

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز رادیولوژی(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1384)

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانی(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1387)

ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته ای(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1387)

ضوابط کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی(مصوبه سازمان انرژی اتمی 1387)

Initiates file downloadاستاندارد طراحی فیزیکی مراکز رادیولوژی