عصري كه ما درآن به سر مي بريم عصر انفجار اطلاعات لقب گرفته است وهر روز شاهد فزوني اطلاعات در هر گوشه از جهان هستيم در چنين وضعيتي كه هر روز اطلاعات جديد تري ارائه مي شود امكاني براي دسترسي سريع افراد به اطلاعات ، بيشترين اهميت را خواهد داشت .اينترنت به عنوان يك شاهراه بزرگ اطلاعاتي با امكانات وسيع خود نظير دستيابي به سايتهاي مختلف جهان ، گروههاي بحث الكترونيكي ، پست الكترونيكي و...زمينه مساعدي را براي دسترسي سريع ودائمي به اطلاعات بوجود آورده است

نام و نام خانوادگی : حمید گلستانی

تحصیلات :  مهندسی نرم افزار

 

پست سازمانی : کارشناس اینترنت و ایمیل

 

پست الکترونیک: golestani@ssu.ac.ir

 

تلفن محل کار : 7250040-0351

 

نام و نام خانوادگی : مجتبی بیگلری

تحصیلات :  مهندسی نرم افزار

 

پست سازمانی : مسئول اینترنت و ایمیل

 

پست الکترونیک: biglari@ssu.ac.ir

 

تلفن محل کار : 7250040-0351

 

پیوند های واحد اینترنت و ایمیل