محورهای کنگره :

1-سیستم ایمنی و حاملگی

2-نقش سلولهای سیستم ایمنی و سایتوکاینها در لانه گزینی

3-نقش سلولهای سیستم ایمنی در ناباروری و سقط های مکرر

4- نقش سیستم ایمنی در آندومتریوزیس و پره اکلامپسی

5- چشم انداز تهیه واکسن های ناباروری

6- نحوه مقابله سلولهای سیستم ایمنی با سلولهای سرطانی دستگاه تناسلی

7-  ایمونوژنتیک در تولید مثل

8- نقش سلولهای سیستم ایمنی در مقابله با عفونتهای قابل انتقال از طریق تماس جنسی

9- ایمنی مخاطی در دستگاه تناسلی