رئیس کنگره 

Congress Chairman

 

دکتر محمد وجگانی

Vojgani M, Ph.D

 

دبیر علمی کنگره

Scientific Chairman

 

دکتر حسین هادی ندوشن

Hadinedoushan H, Ph.D

رئیس اجرایی کنگره

Executive Chairman

دکتر علی محمد عبدلی

Abdoli AM, MD

 

دبیر اجرایی کنگره

Executive Manager

 

آقای حسین رهاوی

Rahavi H, M.Sc.