به نام آنكه هستي نام از او يافت

فلك جنبش زمين آرام از او يافت

 

علم ايمني شناسي يكي از قديمي ترين و شناخته شده ترين شاخه هاي پزشكي است كه بشريت از ابتداي تاريخ پر مخاطره زندگيش از آ ن بهرمند گرديده است. اين شاخه از علوم پزشكي در طي دو صده اخير بيشترين تاثير را در حفظ سلامت و پيشگيري از بيماري هاي مهلك و خطرناكي چون آبله، فلج اطفال، سل، ديفتري و ... داشته است. در دهه ي اخير نيز به همت محققان و دانشمندان ، شاخه ايمونولوژي ازچنان رشدی برخوردارشده که امروزه خود به شا خه ها و گرايش های تخصصی متنوعي منشعب گرديده است. در اين راستا ايمنولوژی توليد مثل يکی از گرايش های مهم اين رشته علمي محسوب می شود که عليرغم مطالعات وسيع متخصصان و چاپ صدها مقاله ارزشمند در مجلات معتبر تخصصی، هنوز ابهامات و پرسش های فراوانی بي پاسخ باقی مانده است. شناخت نحوه تعامل سيستم ايمنی مادر و جنين ) به عنوان يک پيوند نيمه آلوگرافت( می تواند در درک مکانيسم های تولرانس، بيماری های اتو ايميون، چگونگی تحمل پيوند، کمک کننده باشد. آشنايي با اختلالات سيستم ايمنی در سقط های مکرر خودبخودی، آندومتريوزيس، پره اکلامپسی، ناباروری، و عدم موفقيت سيکل های درمانی، چشم انداز جديدی را بروي درمان اين ناهنجاری ها گشوده است. طراحی واکسن هايی که بر اساس پاسخ های ايمنی به آنتی ژن هايی که در باروری و ناباروری نقش دارند از ديگر زمينه های مورد بررسی و مطالعه اين گرايش است.

امروزه با عنايت به مطالعات وسيع محققان ايمنولوژی در زمينه های مختلف و پيشرفت قابل توجه آن در ايران، علاوه بر کنگره بين المللی ايمنولوژی که هر دو سال با محوريت انجمن ايمنولوژی ايران برگزار می شود، برگزاری کنگره های تخصصی امری ضروری بنظر می رسد. اولين کنگره بين المللی ايمنولوژی توليد مثل ايران که به همت پژوهشکده توليد مثل يزد )به عنوان قطب علمي مطالعات ناباروری ايران(، انجمن ايمنولوژی و آلرژي ايران و مرکز تحقيقات ايمنولوژی توليد مثل در شهر تاريخی يزد بر گزارخواهد شد، فرصتی مغتنم در تبادل اطلاعات علمی اساتيد و صاحب نظران اين رشته و معرفی توانمندی ها و تجربيات گرانسنگ علمي به محققان جوان و دانشجويان عزيز و علاقه مند خواهد بود. لذا ضمن دعوت از استادان، صاحب نظران، انديشمندان، و دانشجويان عزيز به شرکت در اين همايش پربارتخصصي، از اعضای محترم هيئت علمی، عوامل اجرايی و تمامی دست اندر کاران برگزاری اين همايش و محققانی که از ساير کشور ها دعوت ما را جهت ارائه نقطه نظرات و يافته هاي ارزشمند پژوهشي خود پذيرفته اند، كمال قدردانی و تشکر را به عمل مي آورم. به اميد ديدار و برگزاری هر چه باشکوه تراين همايش.

دکتر محمد وجگانی

رييس اولين کنگره بين المللی ايمونولوژی توليد مثل ايران