اولین کنگره بین المللی ایمونولوژی تولید مثل ایران

- آدرس دبیرخانه کنگره:

پژوهشکده علوم توليد مثل استان یزد

آدرس: یزد صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی

پست الکترونیکی:rsi-award@ssu.ac.ir

تلفن: 03538247085

03538248121

دورنگار: ۰۳۵۳8247087