ما خدمتگزار ملتیم

   
مركز بهداشت استان

0351--7240171
  فوریت های بهداشت محیط

0351--7245500

آزمايشگاه رفرانس آب

0351--7264790
پست الکترونیکی

  • yazdmohit@yahoo.com