حوزه وظایف نرم افزار

·         مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي

·         نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده

·         عقد برخی قراردادهای خريد نرم افزار با نظارت دفتر حقوقی

·         سرویس و  مدیریت بانکهای اطلاعاتی

·         برنامه ریزی جهت تولید نرم افزارهای علمی ، آموزشی و پژوهشی در جهت رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

·         نياز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه

·         نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده

·         شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري حوزه از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي

·          ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء

·          نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار های طرا حی شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده

·         تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

·         تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر از نظام رايانه اي.

·          يكپارچه سازي راهكارها و ارتقاء فناوري ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه