آزمون نقش مهارت های زندگی در پیشگیری از اعتیاد مورخ96/5/18

                                        Initiates file download   منابع

 

                                    Initiates file download    سوالات آزمون     

 

                                        

مراقبت های بهداشتی اولیه پشتوانه ارتقای سلامت روان آموزش، بیماریابی، درمان و پیگیری محور خدمات سلامت روان

حمایت در بلایا

پیشگیری از اعتیاد

سلامت روان

پیشگیری از خودکشی

مهارت فرزند پروری

مهارت زندگی

طرح ادغام بهداشت روان