1-     تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات اتوماسیون اداری

2-     نگهداری سرور های سامانه اتوماسیون اداری

3-     برگزاری دوره های آموزش اولیه کاربری اتوماسیون اداری برای مراکز

4-     تهیه جزوات آموزشی برای کاربران اتوماسیون اداری

5-     پیگیری رفع عیوب احتمالی اتوماسیون اداری از شرکت پشتیبان

6-     تهیه گزارشات هدفمند جهت ارایه به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

7-     اجرای دستورالعمل های کمیته فنی IT در حوزه اتوماسیون اداری

8-     انجام سایر امور محوله از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

1-     ایجاد نام کاربری برای کارکنان سازمان پیرو مکاتبات مدیر مربوطه و تایید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

2-     پاسخگویی به سوالات و رفع اشکالات اولیه  کاربران اتوماسیون اداری

3-     انجام سایر امور محوله از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات