منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

معرفی اساتید

استاد مشاور یکی از اعضاء هیئت علمی یا مربیان آموزشی دانشکده است که مسئولیت هدایت تهیه ومشاوره ای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی را در زمینه های آموزشی ،پژوهشی و فردی بر عهده می گیرد.

مسئول اساتید مشاور :خدیجه دهقانی

فرم ها و آیین نامه ها

برنامه اساتید مشاور

 

 

برنامه استاد مشاور تحصيلي در راستاي رشد و شكوفائي هرچه بيشتر دانشجويان و پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي علمي و رفع مشكلات آموزشي، عاطفي، رفاهي و پژوهشي دانشجويان در مقطع كارشناسي برگزار مي شود . در این راستا تلاش می گردد کلیه دانشجویان دانشکده تحت پوشش  این برنامه قرارگیرند.
استاد مشاور يكي از اعضاي هيئت علمي یا مربیان آموزشی دانشکده است كه مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره دانشجويان در مقاطع کارشناسی پرستاری و مامایی را به عهده مي گيرد و به عنوان اولين سطح ارتباطي با سيستم آموزشي محسوب مي گردد. كليه امور آموزشي (انتقال ، مهمان ، حذف اضطراري و....) منوط به نظر استاد مشاور تحصيلي مي باشد.

 

 

 

برنامه هفتگی اساتید مشاور

 

 

 

 

فرایند کار اساتید مشاور

فرآیند کار اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور:

 دعوت از اساتید مشاور جهت شرکت در جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید با همکاری معاونت فرهنگی

اعلام گزارش عملکرد نهایی اساتید مشاور به معاونت آموزشی در انتهای هر ترم تحصیلی

نظر سنجی از دانشجویان در خصوص عملکرد اساتید مشاور

 همکاری درمعرفی و ارجاع دانشجویان طبق گزارش اساتید مشاور

برگزاری کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز

حوزه آموزش:

اخذ فرم توافق نامه امضا شده بااستاد مشاور

اعلام تعدادو اسامی دانشجویان به اساتید مشاور

ارائه کارنامه تحصیلی دانشجو به اساتید مشاور

گزارش موارد افت تحصیلی و مشروطی و غیره به مسئول اساتید مشاور

استاد مشاور:

مراجعه به سایت و گرفتن فایل شرح وظایف وفرمها

تنظیم و ثبت ساعات حضور برنامه هفتگی مشاوره و اعلام آن به دانشجو ،مدیر گروه و مسئول اسایتد مشاور

ارائه گزارش عملکرد هر نیم سال تحصیلی بر اساس فرمهای مربوطه به مسئول اساتید مشاور

تشکیل پرونده ویژه هر دانشجو و شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و معرفی آنها جهت ارجاع و پیگیری

شرکت درجلسات معارفه و کارگاههای آموزشی

گزارش موراد اضطراری در اسرع وقت به مسئول اساتید مشاور

اطلاعیه ها و اخبار

وظایف دانشجویان

 

وظایف دانشجویان :

برنامه حضور هفتگی استاد مشاور خودرا جویا شوند.

در ابتدای هر ترم (حداکثر8 هفته اول) توافق نامه مشاوره را با استاد مشاور خود امضاء کنند و آن را به مسئول دوره آموزشی تحویل دهند در غیر این صورت مجوز شرکت در امتحان پایان ترم نخواهد داشت.

استاد مشاور خودرااز غیبت غیرموجه ،بیماری و هرگونه مشکلی مطلع سازد.

مراجعه و مطرح نمودن مسائل تحصیلی و غیره با استاد مشاور طبق برنامه