مهندس احمد سلطانی

 

 معاونت فنی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

قائم مقام و سرپرست  آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

معرفی:

 1. تحصیلات: کارشناس کامپیوتر