اولین کنگره بین المللی ایمونولوژی تولید مثل ایران

زمان : 10-8 اردیبهشت ماه سال 1396

مکان : یزد، بیمارستان شهید صدوقی، سالن شهید جوادی

- آدرس دبیرخانه کنگره:

پژوهشکده علوم توليد مثل استان یزد 

آدرس: یزد  صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی

پست الکترونیکی:rsi-award@ssu.ac.ir


تلفن: 03538247085      دورنگار:  ۰۳۵۳8247087 

 


- مهلت ارسال خلاصه مقالات:

سی ام دی ماه 1395

Initiates file downloadلینک پوستر کنگره