منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

معرفی کانون

با عنایت به ماده واحده مصوب جلسه 640مورخ 78/11/29شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضوابط کلی فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاهی و موسسات آمزش عالی مصوبه جلسه 165شورای اسلامی شدن دانشگاهی و مراکز آموزشی و با هدف زمینه سازی رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ،سامان دهی خواسته ها و تلاش های خود انگیخته فرهنگی ،هنری،اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی لسلامی و ایرانی کانون های فرهنگی دانشجویان در دانشگاهها تشکیل می شونداین کانون ها به منظور تاکید بر هویت ملی و اسلامی ،ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاهها،تاسیس و تقویت نمادهای مدنی و قانون مندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان فعالیت می کنند.کانون قرآن و عترت در زمینه هایی از قبیل دینی،مذهبی،اسلام شناسی،نماز و نیایش،امر به معروف و نهی از منکر ،عفاف و حجاب،قرآن و عترت،اعیاد و وفات مذهبی فعالیت می کند

اعضا

فعالیت ها