سعيد احمد زاده

مسئول دفتر معاونت درمان

 

شماره تماس : 7244551-0353

37240171 داخلي 218